background

מדיניות

להלן פרטי התקנון לשימוש בשירותי QASE, הניתנים ע”י חברת אינוטופ אד (2016) בע”מ (להלן: “החברה”) ובכלל זאת שימוש וגלישה באתר אינטרנט זה. השימוש באתר וכן הזמנת שירות כלשהוא משירותי החברה הוא בכפוף לתקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרוא תקנון זה בעיון רב שכן הגלישה באתר כמו יתר השירותים המוצעים בו ע”י החברה הינם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

שימוש באתר וכל שכן הזמנה של אי אלו שירותים המוצעים באתר מהווה הסכמה לתקנון זה על כל תנאיו, מי שאינו מסכים עם תנאי התקנון מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. משתמש העושה שימוש באתר יראו בו כמי שהסכים לתנאי התקנון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם לכך יש לעיין בתנאי התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר.

השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ויובהר למען הסר ספק כי הוראותיו מתייחסות לגברים ונשים כאחד.

כללי שימוש באתר

1.    המשתמש חייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות הדין והתקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

2.    המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.

3.    ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון על מנת להגן על זכויותיה על פי דין ותקנון זה.

  הזמנת משחק במערכת ההזמנות הממוחשבת

1.   על משתמש המבקש להזמין קופסת משחק באמצעות מערכת ההזמנות הממוחשבת שמצויה באתר יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.

2.   האפשרות להזמין קופסת משחק בריחה הינה אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנים. לעתים, בהתאם לאופי של כל משחק ומשחק ניתן לאפשר השתתפות במשחק גם לנערים בגילאים נמוכים מ-18 עם זאת הזמנה מתאפשר אך ורק לאדם מגיל 18 ומעלה ובאחריותו לעמוד בקיום תקנון זה.

3.   על מנת לבצע הזמנה לקופסת משחק בריחה, על המשתמש לבחור את קופסת המשחק הרצויה וכן את המועד הפנוי הרצוי.

4.   לאחר בחירת המשחק והמועד, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם שמו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי תשלום ועוד. משתמש אשר לא ימסור פרטים אלו, כולם או חלקם, לא יוכל להזמין קופסת משחק. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת על זכותה להוסיף פרטים נוספים אשר המשתמש יתבקש לספק לצורך ביצוע ההזמנה. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים בעת הרישום.

6.   מתן פרטים כאמור בסעיף ‎4 לעיל על ידי המשתמש פירושו כי המשתמש הוא בעל אמצעי תשלום ויכולת לשלם עבור המשחק.

7.   הזמנת קופסת המשחק כפופה לאישור ההזמנה על ידי החברה באמצעות דואר אלקטרוני מאת החברה אשר ישלח למשתמש. אישור ההזמנה יכלול את כל פרטי ההזמנה ובכלל זה סוג קופסת המשחק והודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.

8.   הסכומים המפורטים לצד כל קופסת משחק המוצגת באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ בהתאם לשיעורו כדין במועד ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, למעט במקרה של טעות סופר.

9.   לחברה הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על ההזמנה שבוצעה קודם לביצוע השינוי במחיר כאמור.

ביטול הזמנה

1.   משתמש רשאי לבטל הזמנה שביצע במערכת הממוחשבת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה ובלבד שעשה כן 24 שעות לפחות לפני מועד המשחק.

2.   משתמש שלא ביטל את הזמנתו ולא נכח בביתו בשעת הגעת השליח למסור את המשחק, החל מחצי שעה לפני תחילת המשחק, או ביטל את הזמנתו שעה או פחות טרם המשחק יחויב ב-100% מעלות ההזמנה, וזאת למעט מקרים חריגים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהם יופחת החיוב או יבוטל לפנים משורת הדין וללא שהדבר יהווה תקדים לפעמים הבאות ו/או ללקוחות אחרים.

3.   כמו כן על המשתמש להיות זמין במספר הטלפון שנמסר לחברה בעת ההזמנה החל משעה לפני שעת תחילת המשחק. משתמש שלא יהיה זמין יחשב הדבר כאילו לא נכח בכתובת ויחויב ב-100% מעלות ההזמנה.

4.   משתמש שביטל את הזמנת המשחק במהלך 24 השעות לפני המשחק ועד שעה לפני תחילת המשחק יחויב ב- 50% מעלות ההזמנה.

5. במקרה של שינוי מועד ההזמנה הלקוח רשאי לבקש לדחות את מועד המשחק לזמן אחר על פי המועדים הפנויים באתר עד 12 שעות לפני תחילת המשחק. בכל מקרה אחר יחולו התקנות בדומה לביטול.

איחור של השליח

 1. היה והשליח איחר בעד חצי שעה ממועד תחילת המשחק יידחה מועד סיום המשחק במשך זמן זהה.
 2. היה והשליח איחר במעל חצי שעה ממועד תחילת המשחק יהיה זכאי הלקוח לבטל את המשחק ללא עלות כלשהיא וכמו כן הוא יקבל שובר הנחה בגובה 50% מהעלות המופיעה באתר להזמנה הבאה. לחילופין יוכל הלקוח לבחור כן לשחק את המשחק ולקבל החזר כספי של 25% על איחור של מעל 30 דקות ו-50% על איחור שמעל 45 דקות. הנחה זו הינה פיצוי מוסכם בין הצדדים ולא יהיו ללקוח טענות נוספות מעבר לכך.
 3. במקרים חריגים ועל פי שיקולה הבלעדי של החברה וללא שהדבר יהווה תקדים תיתן החברה פיצוי נוסף ללקוח.

כללי

 1. יובהר, כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטל הזמנה של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, לרבות ביטול הזמנתו, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
  1. המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת ההזמנה.
  1. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.
  1. המשתמש עשה שימוש באתר ו/או במערכת ההזמנות הממוחשבת כדי לעשות מעשה בלתי חוקי, ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.
  1. המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר ו/או במשתמשים בו.
  1. המשתמש גרם לנזק לקופסת המשחק.
 2. שירות לקוחות – בכל שאלה לגבי האתר או פעילות החברה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני support@getqase.com או בטלפון 0765993256.

שימוש בקופסת משחק

 1. במהלך המשחק הלקוח נדרש להשתמש בעוזרת וירטואלית שתפקידה לסייע ללקוח על פי צורך בפתרון החידות. נדרש מהלקוח להשים לב להודעות שניתנות לו ע”י העוזרת הוירטואלית מאחר והן נדרשות לצורך קיום משחק תקין וכן על מנת לעמוד בזמני המשחק.
 2. זמן המשחק הממוצע למרבית קופסאות המשחק עומד על כ-60 דקות, עם זאת לאחר הגעת קופסת המשחק לבית הלקוח עומדות לראשות הלקוח שעתיים להשתמש בקופסת המשחק וזאת בכדי לאפשר ללקוח לשחק בנחת.
 3. ללא התראה מוקדמת יותר ע”י הלקוח, השליח ישוב לאסוף את קופסת המשחק בתום השעתיים, במידה והלקוח יסיים את המשחק לפני תום השעתיים העוזרת הוירטואלית תבצע עבורו הזמנה של שליח בהקדם האפשרי, עם זאת אין החברה מתחייבת להגעת שליח לבית הלקוח לפני תום השעתיים המוגדרות למשחק ולמשך 30 דקות לאחר מכן.
 4. במידה והשליח יגיע לאחר 30 דקות מסוף השעתיים המוקצות למשחק, קרי, שעתיים וחצי לאחר הגעת המשחק לבית הלקוח, וללא תיאום מראש עם הלקוח ייחשב הדבר איחור והלקוח יקבל שובר הנחה בגובה 50% מהעלות המופיעה באתר להזמנה הבאה. הנחה זו הינה פיצוי מוסכם בין הצדדים ולא יהיו ללקוח טענות נוספות מעבר לכך. במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה  וללא שהדבר יהווה תקדים יינתן פיצוי גבוה יותר.
 5. הלקוח מתחייב לשמור על קופסת המשחק בשלמותה ולא לייצר נזק כלשהוא, כמו כן הלקוח יודע שכל החלקים והחידות בקופסה אינם דורשים שימוש בכוח כלל ושימוש בכוח עלול לגרום נזק לקופסת המשחק ו/או לחלקיה.
 6. הלקוח מסכים כי במידה וייגרם נזק לקופסת המשחק הוא עלול לשאת בחיוב בגובה עלות הנזק וזאת על פי מחירון החברה לנזקים ובכל מקרה בסכום מקסימלי של 2000 ₪.
 7. הלקוח מצהיר כי במידה ומסיבה כלשהיא לא יוחזרו כל החלקים לשליח בסיום המשחק והחברה תיאלץ לשלוח את השליח בפעם נוספת בגין ענין זה לאסוף את החלקים שנשכחו, יחויב הלקוח בעלות שליחת שליח בגובה 80 שקלים.
 8. כמו כן הלקוח מסכים כי אם יאבד אחד או יותר מהחלקים הוא יחוייב בדומה לנזק.
 9. במידה והשליח הגיע לאסוף את קופסת המשחק ולא ניתנה לו אפשרות ע”י הלקוח לקחת את קופסת המשחק הוא יחוייב בסך של 2000 ₪ וזה בנוסף לזכותה של החברה להגיע במועד אחר ולדרוש את קבלת קופסת המשחק.
 10. החברה אינה אחראית לנזק כלשהוא שיגרם ללקוח ו/או לציוד ע”י שימוש במשחק הקופסה וזאת לרבות שריטות על גבי ריהוט שייווצרו ע”י הנחת קופסת המשחק על גבי רהיטים בבית הלקוח.
 11. ידוע ללקוח והוא מצהיר כי ינהג כך כי בקופסת המשחק ניתן לשחק החל מגיל 16 בלבד וכי ייתכן שבקופסה יימצאו חלקים קטנים שיכולים להוות סכנת חנק לילדים קטנים ועל כן אסור בשום מקרה לשחק בקרבת ילדים קטנים.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.
 2. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא קבלת הסכמה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 4. זכויות היוצרים והקניין הרוחני של קופסאות המשחק הינם של החברה ו/או של היוצרים מקהילת היוצרים של החברה. חל איסור מוחלט לצלם, להעתיק, לפרסם, לשכפל ו/או להשתמש בכל צורה שהיא ללא אישור מראש ובכתב מהחברה. 

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

 1. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם היא אינה יכול למנוע זאת באופן מוחלט ואין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני כוח עליון ו/או חדירה למחשביה או לחשיפת המידע האגור אצלה. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע שנאגר אצלה, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 2. המשתמש מסכים כי בכפוף להוראות הדין, החברה תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש עשה שימוש במידע בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות התקנון. החברה תהא רשאית למסור את פרטיו של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
 3. ידוע למשתמש והוא נותן את הסכמתו לכך כי המידע שמסר לחברה יישמר במאגר החברה וכי החברה תהא רשאית להשתמש בו לצרכים מסחריים, בין היתר לדיוור, לפרסומות להודעות ומבצעים וכיו”ב. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו כאמור, בכל עת על ידי שליחת הודעת ביטול לדואר אלקטרוני support@getqase.com

הסכמה כוללת

 • תנאי תקנון זה ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר ובמערכת ההזמנות הממוחשבת והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין החברה.

שמירה על זכויות

 1. בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון וויתור על זכות מזכויותיה.
 2. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.
 3. סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואל ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

סמכות שיפוט

 • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הינו בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.